Starostka obce

 

Ľudmila Febenová,

Vo funkcii starostky 4. volebné obdobie

Adresa: Ihráč 13

Telefón: kancelária: 045/672 617 3

mobil: 0918 84 47 18

e-mail: starostka@ihrac.sk

web stránka: www.ihrac.sk

 

Postavenie starostu, ako jedného z orgánov obce určuje Ústava SR v čl. 69 a zákon o obecnom zriadení v tom zmysle, že starosta

- je najvyšším výkonným orgánom obce,

- vykonáva obecnú správu

- zastupuje obec navonok.

 

Starosta nie je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ale obce.

 

Kompetencie starostu vyplývajú z ustanovení zákona o obecnom zriadení a sú nasledovné:

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

- je štatutárom v majetkovo-právnych vzťahoch obce,

- je štatutárom v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov obce,

- je správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch ( prenesený výkon štátnej správy),

- môže uložiť právnickej osobe pokutu,

- predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na:

- voľbu zástupcu starostu,

- okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca oprávnený vykonávať,

- môže pozastaviť výkon uznesenia OZ, nie však zrušiť.

Žiadne komentáre - Pridajte Váš príspevok

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Welcome , today is Štvrtok, 30. Máj 2024